کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
IRCP-50MB - Space:50MB
Bandwitch:2GB
DataBase: 1
Subdomain: 0
Park Domain, Alias Domain: 0
FTP Account: 1
Email Account: 2
Storage: SSD/CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer: LiteSpeed
DataCenter:IRAN/AsiaTech


IRCP-100MB - Space:50MB
Bandwitch:2GB
DataBase: 1
Subdomain: 0
Park Domain, Alias Domain: 0
FTP Account: 1
Email Account: 2
Storage: SSD/CEPH
Control Panel: CPanel
WebServer: LiteSpeed
DataCenter:IRAN/AsiaTech


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.206.226.77) وارد شده است.